آموزشگاه زبان | بهترین آموزشگاه زبان

شروع کلاس های ورودی جدید, شروع کلاس های ترمیک زبان آموزان جدید آموزشگاه زبان گات, شروع کلاس های ورودی جدید |

شنبه 10 آذر 1397

شروع کلاس های ورودی جدید

شروع کلاس های ترمیک زبان آموزان جدید آموزشگاه زبان گات

♦ شروع کلاس های مرکز زبان گات در سال 1398 ♦

استارت کلاس های گات1

زبان تاریخ شروع ترم
VIP
VIP
طول هفته
تاریخ شروع ترم
Termic
ترمیک طول هفته چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آلمانی 98/02/01 odd 6-9 Thurs5-8 98/01/24
98/02/05
شنبه دوشنبه 9-7:30   5-8  
ترکی 98/01/29 odd 4:30-7:30 98/02/02
98/02/05
شنبه دوشنبه 7:30-6   5-8  
مکالمه
IELTS,TOEFL
98/01/24 even 6-9 98/01/24
98/02/01
شنبه دوشنبه 11:00-10:30
یکشنبه سه شنبه 7:30-6
    گات2
9-12
هلندی     98/02/05     11-2  
سوئدی     98/01/29     11-2  
دانمارکی     98/02/05     گات2  
ایتالیایی     98/02/04   3-6    
روسی     98/02/06       گات2
12-3
عربی     98/02/04   گات2
3-6
   
کره ای              
چینی     98/02/05   6-9 5-8  
فرانسه odd   98/02/02 یکشنبه سه شنبه 7:30-6      
اسپانیایی     98/02/05     2-5  
نروژی     گات2        
یونانی       14جلسه 90دقیقه     2-5
Free Discussion           6-9  
خوشنویسی           3-6  
Business English         6-9    
T.T.C(ENGLISH)     98/12/02     10-1  
کلاس آنلاین              
free Discussion Germany         6-9    
free Discussion Turkey         6-9    
free Discussion French         6-9    
free Discussion Spanish         6-9    

استارت کلاس های گات2

زبان تاریخ شروع ترم
VIP
VIP
طول هفته
تاریخ شروع ترم
Termic
ترمیک طول هفته چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آلمانی 98/01/24 even 6-9 98/02/01
98/02/05
یکشنبه سه شنبه 6-4:30   2-5  
ترکی 98/02/02 even 6-9 97/12/03 یکشنبه سه شنبه 9-7:30     9-12
مکالمه
IELTS,TOEFL
98/01/25 odd 4:30-7:30 98/01/24
98/02/06
شنبه دوشنبه 9-7:30     12-3
هلندی     98/02/04   6-9    
سوئدی     98/02/05     5-8  
دانمارکی     98/02/05     2-5  
ایتالیایی     98/02/05     2-5  
روسی     98/01/30       12-3
عربی     98/02/04   3-6    
چینی     98/01/28   6-9    
فرانسه     98/02/05     5-8  
اسپانیایی     98/02/04   6-9    
اسپانیایی kids       گات۱
نروژی           2-5  
یونانی       14جلسه 90دقیقه 597000     2-5
Free Discussion           6-9  
خوشنویسی           3-6  
Business English         6-9    
T.T.C(ENGLISH)     97/12/02     10-1  
کلاس آنلاین              
free Discussion Germany         6-9    
free Discussion Turkey         6-9    
free Discussion French         6-9    
free Discussion Spanish         6-9    

استارت کلاس های گات 3

زبان تاریخ شروع ترم
VIP
VIP
طول هفته
تاریخ شروع ترم
Termic
چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آلمانی 98/02/03 odd 4:30-7:30 98/01/25
98/02/06
    12-3
ترکی 98/01/24 even 3-6 98/02/02
98/02/05
  5-8  
مکالمه
IELTS,TOEFL
98/02/01 odd 6-9
Thurs 5-8
98/01/24
98/02/05
  5-8  
هلندی     98/02/06     9-12
سوئدی     98/02/04 6-9    
دانمارکی     گات2      
ایتالیایی     98/02/05   11-2  
روسی     گات2      
عربی     98/02/05   2-5  
چینی     98/02/05   2-5  
فرانسه 98/01/25 odd 4:30-7:30 98/02/02
98/01/28
6-9    
اسپانیایی   odd 2-5 98/01/29   5-8  
نروژی     گات2   2-5  
یونانی           2-5
Free Discussion         6-9  
خوشنویسی         3-6  
کلاس آنلاین            
کلاس مترجمی            
Business English       6-9    
T.T.C(ENGLISH)     97/12/02   10-1  
free Discussion Germany       6-9    
free Discussion Turkey       6-9    
free Discussion French       6-9    
free Discussion Spanish       6-9    

استارت کلاس های گات 4

زبان تاریخ شروع ترم
VIP
VIP
طول هفته
تاریخ شروع ترم
Termic
ترمیک طول هفته چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آلمانی 98/02/01 odd 6-9
Thurs 5-8
98/01/25
98/02/06
یکشنبه سه شنیه 9-7:30     12-3
ترکی 98/01/25 odd 2-5 98/02/01
98/01/28
یکشنبه سه شنیه 9-7:30 6-9    
مکالمه
IELTS,TOEFL
  odd 9-12
even 6-9
97/11/27
97/12/03
97/12/11
شنبه دوشنبه 11:30-10
یکشنبه سه شنبه 7:30-6
    12-3
هلندی     98/01/28   6-9    
سوئدی     98/02/05     11-2  
دانمارکی     98/02/04   6-9    
ایتالیایی     97/12/15   3-6    
روسی     98/02/04   3-6    
عربی     98/02/05     5-8  
چینی     98/02/06       12-3
فرانسه 98/02/02 even 3-6 97/12/15   11-2    
اسپانیایی 98/01/25 odd 2-5 98/01/29        
نروژی           2-5  
ارمنی     گات2        
Free Discussion           6-9  
خوشنویسی           3-6  
کلاس آنلاین              
کلاس مترجمی              
Business English         6-9    
T.T.C(ENGLISH)           10-1  
free Discussion Germany         6-9    
free Discussion Turkey         6-9    
free Discussion French         6-9    
free Discussion Spanish         6-9    

استارت کلاس های گات5

زبان

تاریخ شروع ترم
VIP
VIP
طول هفته
تاریخ شروع ترم
Termic
ترمیک طول هفته چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آلمانی 98/01/24 even 4:30-7:30 98/01/25
98/02/06
یکشنبه سه شنبه 7:30-6     9-12
ترکی 98/02/02 even 6-9 98/01/25
98/02/06
یکشنبه سه شنبه 7:30-6     12-3
مکالمه
IELTS,TOEFL
98/01/24 odd 9-12 98/02/01
98/02/05
یکشنبه سه شنبه 9-7:30   2-5  
phonix       یکشنبه،سه شنبه 6-5      
F&F       یکشنبه سه شنبه 4:30-3      
TEEN(girl)       یکشنیه سه شنبه 6-4:30      
TEEN(boy)       شنبه دوشنبه 4:30-3      
هلندی     98/02/05     2-5  
سوئدی     98/02/04   3-6    
دانمارکی     گات2        
ایتالیایی     98/01/29     11-2  
روسی     98/02/04   6-9    
عربی     98/02/05     11-2  
کره ای             3-6
چینی     98/01/29     5-8  
فرانسه 98/02/02 even 6-9 98/01/25
98/02/05
یکشنبه سه شنبه 9-7:30   2-5  
اسپانیایی 98/02/01 odd 6-9
Thurs 5-8
98/01/29     5-8  
اسپانیایی teen              
اسپانیایی kids              
نروژی         6-9    
فارسی       14جلسه 90دقیقه 597000     2-5
Free Discussion           6-9  
خوشنویسی           3-6  
Business English         6-9    
T.T.C(ENGLISH)           10-1  
free Discussion Germany         6-9    
free Discussion Turkey         6-9    
free Discussion French         6-9    
free Discussion Spanish         6-9    

استارت کلاس های گات6

زبان تاریخ شروع ترم
VIP
VIP
طول هفته
تاریخ شروع ترم
Termic
ترمیک طول هفته چهارشنبه پنج شنبه جمعه
آلمانی 98/01/25 odd 4:30-7:30 98/02/02
98/02/05
شنبه دوشنبه 9-7:30      
ترکی 98/01/25 odd 4:30-7:30 98/02/02 شنبه دوشنبه 9-7:30 6-9    
مکالمه
IELTS,TOEFL
98/01/24 even 6-9   یکشنبه سه شنبه 6-4:30     12-3
هلندی     98/02/05     2-5  
سوئدی     98/02/06       12-3
دانمارکی     98/02/04   6-9    
ایتالیایی     98/01/29     5-8  
روسی     98/02/04   11-2    
عربی     98/02/05     11-2  
چینی     98/01/29     2-5  
فرانسه even 6-9 98/02/02 98/01/25
98/02/05
یکشنبه سه شنبه 7:30-6   5-8  
اسپانیایی 98/02/01 odd 2-5 98/02/05     5-8  
نروژی     98/02/04        
یونانی             2-5
Free Discussion           6-9  
کلاس آنلاین           3-6  
T.T.C(ENGLISH)         6-9    
free Discussion Turkey         6-9    
free Discussion French         6-9    
free Discussion Spanish         6-9    
          6-9